مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمدحسین کیوان امینه, محمدرضا مسجدی, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : مايكوباكتريوم توبركلوزيس - PCR - DRE - PCR
: 15391
: 78
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: بيماري سل هر سال عامل مرگ 3 ميليون نفر در جهان مي باشد و در حال حاضر 4 ميليون مورد فعال بيماري سل در دنيا وجود دارد. با توجه به ماهيت بيماري سل و مدت زمان مورد نياز براي تشخيص مايكوباكتريوم توبركلوزيس (ْعامل بيماري سل)، اصلي ترين استراتژي براي محدود كردن انتشار اين باكتري رديابي افراد آلوده مي باشد. تعيين سويه هاي جدا شده از افراد آلوده مي تواند نقش مهمي در رديابي منبع عفونت ايفا نمايد. مواد و روش ها: 70 نمونه مايكوباكتريوم توبركلوزيس كه از مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي دريافت گرديده بود با روش DRE-PCR (Double repetitive element-polymerase chain reaction) تعيين سويه شد. ابتدا DNA باكتري استخراج و سپس با روش PCR قطعه مورد نظر تكثير شد و محصولات PCR الكتروفورز و باندهاي حاصل مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: 70 نمونه مايكوباكتريوم توبركلوزيس كه مربوط به 13 استان كشور و 9 نفر مهاجر بود به 14 گروه تقسيم شدند. در 70 نمونه 42 سويه تشخيص داده شد و ميزان تنوع 60 درصد مي باشد كه نزديك يا مشابه ساير مطالعات است. سي و يك عدد از الگوها (سويه ها) منحصر به فرد بوده و 39 عدد از آنها در 11 كلاستر قرار گرفتند كه نتايج تقريبا مشابه با ساير مطالعات مي باشد. ارتباط معني داري بين الگوي خاص و محل سكونت، مهاجر بودن و مقاومت به تركيبات ضد سلي مشاهده نشد. نتيجه گيري: روش DRE-PCR به علت ساده بودن، كم هزينه بودن و سرعت زياد يك روش مناسب براي تعيين سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس در ايران مي باشد.
نویسندگان: سقراط فقیه¬زاده, شهره جلائی, طوبی غضنفری, علی اکبر ولایتی, نوشین بقائی
کلیدواژه ها :
: 13458
: 27
: 0
ایندکس شده در :

  مقدمه و هدف: دراين پژوهش هدف آن است كه بينش پشت استفاده از بيوماركرهاي IL-2 ، IL-4 ، IL-10 و IFN-G به عنوان جانشين هاي احتمالي ابتلا به بيماري هاي پوستي ناشي از مواجهه باگازخردل بررسي شود.اگر بتوان بامشاهده يك اثرمعناداردرمان روي جانشين، اثر درمان روي نقطه پاياني باليني رااستنباط كرد، آنگاه اين جانشين ميتوانديك جانشين معتبر باشد.

 

  مواد و روش ها: در مطالعه همگروهي تاريخي شامل 328نفر، كه235نفرمواجهه داشته با گازخردل از ساكنين سردشت به عنوان گروه مورد و 93نفرازساكنين شهرربط كه باگاز خردل مواجهه نداشته به عنوان گروه مورد،سعي شد با استفاده از نسبت خطر، چرايي استفاده از IL-2 ، IL-4 ، IL-10 و IFN-G به عنوان جانشين هايي براي بيماري هاي پوستي ناشي ازمواجهه با گازخردل بررسي شود.

 

  يافته ها: روش مطالعه همگروهي تاريخي نشان داد، از IL-2 (در سه محيط كشت سرم، ميتوژن، ميتوژن نيل) و IL-10 (در چهار محيط كشت سرم، ميتوژن، ميتوژن نيل ونيل)، IL-4 (دردومحيط كشت ميتوژن وميتوژن نيل) مي توان به عنوان جانشيني براي وجودعارضه پوستي استفاده كرد، چرا كه روند بررسي عدم تأثيرمواجهه با گازخردل روي ابتلا به بيماريهاي پوستي با استفاده از ا ين بيوماركرها به نتيجه مشابه انجام همين بررسي توسط وجود يا عدم وجود بيماري پوستي ناشي ازمواجهه با گازخردل به عنوان نقطه پاياني باليني واقعي، منجر شد. اما بيوماركرهاي IL-4 درمحيط كشت سرم و IFN-G ( درهر سه محيط كشت سرم، ميتوژن وميتوژن- نيل) اين ويژگي را نداشتند.

 

  نتيجه گيري: با مشاهده IL-2 (در سه سطح)، IL-10 (در چهارسطح) و IL-4 (در دوسطح) مي توان عدم تأثيرمواجهه باگازخردل راروي ابتلا به بيماري هاي پوستي بررسي كرد، بدون اين كه به مشاهده پيامد اصلي كه همان ابتلا به بيماري هاي پوستي است، نيازي باشد.

نویسندگان: ساره امینی, سهیلا خلیل زاده, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : Hyper IgE - آبسه ريوي - كودكان
: 16049
: 3
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: سندرم Hyper IgE بيماري نادري از دسته سندرمهاي كمبود ايمني اوليه است كه با مشخصات عفونتهاي ريوي و جلدي، اگزما و افزايش سطح سرمي IgE مشخص ميشود. در اين مقاله، 4 بيمار مبتلا به عفونتهاي متعدد ريوي در زمينه سندرم Hyper IgE. معرفي ميگردند.
معرفي مورد: در اين مطالعه 4 دختر كه سابقه عفونتهاي ريوي متعدد داشتند، بررسي شدند و در نهايت سندرم Hyper IgE در آنها تشخيص داده شد. در تمامي بيماران سابقه عفونتهاي تنفسي شامل پنوموني، برونشكتازي، آبسه ريوي و هيدروپنوموتوراكس گزارش شده بود. در تمامي موارد سطح سرمي IgE بيشتر از 2000 واحد در ميليليتر بود. در كشتهاي ميكروبي 2 بيمار، استاف اورئوس و سودومونا ائروژينوزا بدست آمد. همه بيماران به درمان آنتيبيوتيكي گستردهطيف جواب مثبت دادند. عوارض خارج ريوي شامل لنفادنيت چركي و آبسههاي جلدي و مغزي نيز مشاهده شد. نتيجه گيري: سندرم Hyper IgE موجب عفونتهاي ريوي و خارج ريوي متعدد شده كه به درمان با آنتيبيوتيكهاي گستردهطيف پاسخ خوبي ميدهند.
نویسندگان: فروغ السادات هاشمی, علی اکبر ولایتی, محمدرضا بلورساز
کلیدواژه ها : سندرم كمبود تغذيه روي - روي تكميلي - صدك هاي وزني و قدي كودكان - اسپكتروفتومتري جذب اتمي - سرم و محلول هاي سولفات روي
: 11190
: 9
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: با توجه به شيوع كمبود قد و وزن در كودكان ايراني و با عنايت به اهميت روي در سلامتي كودكان و نظر به شايع بودن كمبود روي و ”سندرم كمبود تغذيه اي روي“ و به منظور تعيين تاثير روي تكميلي بر تغيير صدك هاي وزني و قدي كودكان، اين تحقيق بر روي مراجعه كنندگان به بيمارستان مسيح دانشوري طي سال هاي 78-1376 انجام گرفت.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش كارآزمايي باليني (Clinical trial) از نوع مقايسه قبل و بعد انجام، خصوصيات سن، جنس صدك هاي وزن و قد كودكان قبل و بعد از تجويز روي تكميلي محاسبه گرديد. روي تكميلي (كارخانه مرك، آلمان) به صورت محلول هاي سولفات روي 0.5% به مقدار 3 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن در روز تجويز شد و ميزان روي سرم در سازمان انرژي اتمي به روش اسپكتوفتومتري جذب اتمي تعيين و تغييرات صدك ها با آزمون Mc Nemar's و نقش سن، جنس، ميزان اوليه روي در تغيير صدك ها و نيز Relative Risk آن ها محاسبه گرديد.

يافته ها: تحقيق بر روي 42 نفر، 21 دختر و 21 پسر در سنين 4.1±4.9 سال و وزن 8.1±16.5 كيلوگرم و قد 23±101.8 سانتي متر با ميزان روي اوليه ?gr/dl 31.6±85.1 صورت پذيرفت. مدت تجويز روي 2.6±3.2 ماه و از حداقل يك ماه تا حداكثر 10 ماه مورد پيگيري قرار گرفتند. كودكان با وزن كمتر از صدك پنجاهم از 69 به 54 درصد كاهش (P<0.05) و قد (كمتر از صدك پنجاهم) از 50% به 33% كاهش (P<0.01) و كودكاني كه ميزان روي كمتر از طبيعي داشته اند ميزان تغيير صدك هاي بيشتري داشته اند كه در پسران بيشتر از دختران بوده و در سنين كمتر از 5 سال روي تكميلي نتيجه بهتري داده و اگر سن شروع روي تكميلي در دختران زودتر شروع شود شانس بهتري براي افزايش قد و وزن خواهند داشت.

نتيجه گيري: روي تكميلي صدك هاي قدي و وزني كودكان را افزايش مي دهد. با توجه به كمبود شديد روي و عوارض شناخته شده آن، تجويز روي توصيه مي شود و پيشنهاد مي گردد كه تحقيقات بيشتري براي تاثير روي تكميلي بر سندرم كمبود تغذيه اي روي به عمل آيد.