مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: پریسا فرنیا, مهدی کاظم پور, علیرضا بیگلری, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : مايكوباكتريم توبرکلوزيس - مقاومت به ايزونيازيد - PCR - RFLP - katG - inhA - MAS PCR
: 21248
: 92
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهزمينه و هدف: ايزونيازيد يكي از داروهاي مهم خط اول درمان سل ميباشد. مقاومت به اين دارو در بسياري از نقاط جهان رو به افزايش است. جهشهاي ايجاد شده در ژنKatG و inhA در اغلب موارد عامل مقاومت به ايزونيازيد ميباشند. هدف از اين مطالعه ارائه روشي مناسب و سريع براي شناسايي موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به ايزونيازيد در مايكوباكتريوم توبركلوزيس ميباشد. روش بررسي: در اين مطالعه وجود جهش در نواحي خاصي از ژنهاي katG وinhA در90 نمونه كشت مثبت بيماران مسلول ريوي پس از انجام تستهاي حساسيت داروئي بررسي شد. براي تعيين جهشهاي كدون 315 KatG از تكنيكPCR-RFLP استفاده گرديد. محصول PCR حاصل از تكثير اين قطعه ژني (bp620) توسط آنزيم محدودالاثر MspI برش داده شد. براي شناسائي جهش در ژن inhA نيز از تكنيك MAS-PCR استفاده شد. يافتهها: 5/34% درصد از نمونههاي مقاوم به ايزونيازيد فنوتيپ Thr315 و 5/65% از نمونههاي مقاوم فنوتيپ Ser315 را نشان دادند. اختصاصيت Thr315 براي نمونههاي مقاوم 100% ميباشد. همچنين در اين مطالعه از 52 نمونه مقاوم به ايزونيازيد 6/34% در كدون 463 داراي اسيدآمينه Arg و 4/65% داراي اسيدآمينه Leu بودند. فراواني جهش در لوكوس (15C →T-)inhA نمونههاي MDR و غيرMDR به ترتيب 20% و 7/16% درصد بود.نتيجهگيري: با استفاده از روش PCR-RFLP (آنزيم MSPI) و MAS PCR جهشهاي ايجاد شده در كدون 315 ژن KatG و ناحيه پروموتورinhA شناسايي ميشوند. اين روشها علاوه بر سادگي و ارزان بودن نسبت به روشهاي ديگر در مدت زمان كمتري نتايج دقيق و مطمئني را فراهم ميآورند.كليد واژهها: مايكوباكتريم توبركلوزيس، مقاومت به ايزونيازيد،PCR-RFLP، KatG،inhA ،MAS PCR وصول مقاله: 9/10/88 اصلاح نهايي: 16/10/88 پذيرش مقاله: 17/11/88
نویسندگان: ساره امینی, سهیلا خلیل زاده, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : Hyper IgE - آبسه ريوي - كودكان
: 15540
: 3
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: سندرم Hyper IgE بيماري نادري از دسته سندرمهاي كمبود ايمني اوليه است كه با مشخصات عفونتهاي ريوي و جلدي، اگزما و افزايش سطح سرمي IgE مشخص ميشود. در اين مقاله، 4 بيمار مبتلا به عفونتهاي متعدد ريوي در زمينه سندرم Hyper IgE. معرفي ميگردند.
معرفي مورد: در اين مطالعه 4 دختر كه سابقه عفونتهاي ريوي متعدد داشتند، بررسي شدند و در نهايت سندرم Hyper IgE در آنها تشخيص داده شد. در تمامي بيماران سابقه عفونتهاي تنفسي شامل پنوموني، برونشكتازي، آبسه ريوي و هيدروپنوموتوراكس گزارش شده بود. در تمامي موارد سطح سرمي IgE بيشتر از 2000 واحد در ميليليتر بود. در كشتهاي ميكروبي 2 بيمار، استاف اورئوس و سودومونا ائروژينوزا بدست آمد. همه بيماران به درمان آنتيبيوتيكي گستردهطيف جواب مثبت دادند. عوارض خارج ريوي شامل لنفادنيت چركي و آبسههاي جلدي و مغزي نيز مشاهده شد. نتيجه گيري: سندرم Hyper IgE موجب عفونتهاي ريوي و خارج ريوي متعدد شده كه به درمان با آنتيبيوتيكهاي گستردهطيف پاسخ خوبي ميدهند.
نویسندگان: فروغ السادات هاشمی, علی اکبر ولایتی, محمدرضا بلورساز
کلیدواژه ها : سندرم كمبود تغذيه روي - روي تكميلي - صدك هاي وزني و قدي كودكان - اسپكتروفتومتري جذب اتمي - سرم و محلول هاي سولفات روي
: 10960
: 9
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: با توجه به شيوع كمبود قد و وزن در كودكان ايراني و با عنايت به اهميت روي در سلامتي كودكان و نظر به شايع بودن كمبود روي و ”سندرم كمبود تغذيه اي روي“ و به منظور تعيين تاثير روي تكميلي بر تغيير صدك هاي وزني و قدي كودكان، اين تحقيق بر روي مراجعه كنندگان به بيمارستان مسيح دانشوري طي سال هاي 78-1376 انجام گرفت.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش كارآزمايي باليني (Clinical trial) از نوع مقايسه قبل و بعد انجام، خصوصيات سن، جنس صدك هاي وزن و قد كودكان قبل و بعد از تجويز روي تكميلي محاسبه گرديد. روي تكميلي (كارخانه مرك، آلمان) به صورت محلول هاي سولفات روي 0.5% به مقدار 3 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن در روز تجويز شد و ميزان روي سرم در سازمان انرژي اتمي به روش اسپكتوفتومتري جذب اتمي تعيين و تغييرات صدك ها با آزمون Mc Nemar's و نقش سن، جنس، ميزان اوليه روي در تغيير صدك ها و نيز Relative Risk آن ها محاسبه گرديد.

يافته ها: تحقيق بر روي 42 نفر، 21 دختر و 21 پسر در سنين 4.1±4.9 سال و وزن 8.1±16.5 كيلوگرم و قد 23±101.8 سانتي متر با ميزان روي اوليه ?gr/dl 31.6±85.1 صورت پذيرفت. مدت تجويز روي 2.6±3.2 ماه و از حداقل يك ماه تا حداكثر 10 ماه مورد پيگيري قرار گرفتند. كودكان با وزن كمتر از صدك پنجاهم از 69 به 54 درصد كاهش (P<0.05) و قد (كمتر از صدك پنجاهم) از 50% به 33% كاهش (P<0.01) و كودكاني كه ميزان روي كمتر از طبيعي داشته اند ميزان تغيير صدك هاي بيشتري داشته اند كه در پسران بيشتر از دختران بوده و در سنين كمتر از 5 سال روي تكميلي نتيجه بهتري داده و اگر سن شروع روي تكميلي در دختران زودتر شروع شود شانس بهتري براي افزايش قد و وزن خواهند داشت.

نتيجه گيري: روي تكميلي صدك هاي قدي و وزني كودكان را افزايش مي دهد. با توجه به كمبود شديد روي و عوارض شناخته شده آن، تجويز روي توصيه مي شود و پيشنهاد مي گردد كه تحقيقات بيشتري براي تاثير روي تكميلي بر سندرم كمبود تغذيه اي روي به عمل آيد.

نویسندگان: پریسا فرنیا, مهدی کاظم پور, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : الگوي ژنتيكي - مايكوباكتريوم - روش - VNTR - سل
: 8799
: 181
: 0
ایندکس شده در :

 

زمينه و هدف: هدف از اين مقاله متمايزكردن الگوي ژنتيكي سويههاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس ايراني و افغاني مسلول با استفاده از هفت لوكوس ژني با روش تايپينگ  VNTR ميباشد.

روش بررسي: 191 سويه جدا شده از بيماران سل ريوي از نظر الگوي VNTR مورد بررسي قرار گرفتند. (بين سالهاي 87-85) و با استفاده از پروتوكل استاندارد آناليز شدند. در نهايت تنوع اللي هر يك از پرايمرها در دو سويه ايراني و افغاني محاسبه گرديد.

يافتهها: مقايسه تنوع اللي بين سويههاي افغاني و ايراني نشان ميدهد كه الگويVNTR  در سويههاي افغاني نسبت به سويههاي ايراني كمتر ميباشد. البته بجز لوكوس ETR-E كه داراي تنوع بيشتري ميباشد. بر اساس شاخص افتراق كل سويهها، لوكوس  ETR-A بعنوان لوكوس بسيار افتراق دهنده (HGI≥0.6) و لوكوسهاي MPTR-A ,ETR-C, ETR-B ETR-F, ETR-E, بعنوان لوكوسهاي افتراق دهنده متوسط (HGI≥0.4-0.6) و لوكوسETR-D  بعنوان ضعيفترين لوكوس افتراقدهنده شناسايي شدند. مقاومت آنتيبيوتيكي و بيماران با سابقه در سويههاي افغاني بيشتر از سويههاي ايراني بود (000/0=p).

نتيجهگيري: روش VNTR، سريع، آسان و بسيار پايدار است و براي مطالعات اپيدميولوژي قابل استفاده است.

وصول مقاله: 30/2/87      اصلاح نهايي: 31/4/87      پذيرش مقاله: 12/5/87