مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: ساره امینی, سهیلا خلیل زاده, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : Hyper IgE - آبسه ريوي - كودكان
: 16452
: 3
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: سندرم Hyper IgE بيماري نادري از دسته سندرمهاي كمبود ايمني اوليه است كه با مشخصات عفونتهاي ريوي و جلدي، اگزما و افزايش سطح سرمي IgE مشخص ميشود. در اين مقاله، 4 بيمار مبتلا به عفونتهاي متعدد ريوي در زمينه سندرم Hyper IgE. معرفي ميگردند.
معرفي مورد: در اين مطالعه 4 دختر كه سابقه عفونتهاي ريوي متعدد داشتند، بررسي شدند و در نهايت سندرم Hyper IgE در آنها تشخيص داده شد. در تمامي بيماران سابقه عفونتهاي تنفسي شامل پنوموني، برونشكتازي، آبسه ريوي و هيدروپنوموتوراكس گزارش شده بود. در تمامي موارد سطح سرمي IgE بيشتر از 2000 واحد در ميليليتر بود. در كشتهاي ميكروبي 2 بيمار، استاف اورئوس و سودومونا ائروژينوزا بدست آمد. همه بيماران به درمان آنتيبيوتيكي گستردهطيف جواب مثبت دادند. عوارض خارج ريوي شامل لنفادنيت چركي و آبسههاي جلدي و مغزي نيز مشاهده شد. نتيجه گيري: سندرم Hyper IgE موجب عفونتهاي ريوي و خارج ريوي متعدد شده كه به درمان با آنتيبيوتيكهاي گستردهطيف پاسخ خوبي ميدهند.
نویسندگان: محمدحسین کیوان امینه, محمدرضا مسجدی, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : مايكوباكتريوم توبركلوزيس - PCR - DRE - PCR
: 15752
: 78
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: بيماري سل هر سال عامل مرگ 3 ميليون نفر در جهان مي باشد و در حال حاضر 4 ميليون مورد فعال بيماري سل در دنيا وجود دارد. با توجه به ماهيت بيماري سل و مدت زمان مورد نياز براي تشخيص مايكوباكتريوم توبركلوزيس (ْعامل بيماري سل)، اصلي ترين استراتژي براي محدود كردن انتشار اين باكتري رديابي افراد آلوده مي باشد. تعيين سويه هاي جدا شده از افراد آلوده مي تواند نقش مهمي در رديابي منبع عفونت ايفا نمايد. مواد و روش ها: 70 نمونه مايكوباكتريوم توبركلوزيس كه از مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي دريافت گرديده بود با روش DRE-PCR (Double repetitive element-polymerase chain reaction) تعيين سويه شد. ابتدا DNA باكتري استخراج و سپس با روش PCR قطعه مورد نظر تكثير شد و محصولات PCR الكتروفورز و باندهاي حاصل مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: 70 نمونه مايكوباكتريوم توبركلوزيس كه مربوط به 13 استان كشور و 9 نفر مهاجر بود به 14 گروه تقسيم شدند. در 70 نمونه 42 سويه تشخيص داده شد و ميزان تنوع 60 درصد مي باشد كه نزديك يا مشابه ساير مطالعات است. سي و يك عدد از الگوها (سويه ها) منحصر به فرد بوده و 39 عدد از آنها در 11 كلاستر قرار گرفتند كه نتايج تقريبا مشابه با ساير مطالعات مي باشد. ارتباط معني داري بين الگوي خاص و محل سكونت، مهاجر بودن و مقاومت به تركيبات ضد سلي مشاهده نشد. نتيجه گيري: روش DRE-PCR به علت ساده بودن، كم هزينه بودن و سرعت زياد يك روش مناسب براي تعيين سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس در ايران مي باشد.
نویسندگان: پریسا فرنیا, مهدی کاظم پور, علیرضا بیگلری, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : مايكوباكتريم توبرکلوزيس - مقاومت به ايزونيازيد - PCR - RFLP - katG - inhA - MAS PCR
: 22913
: 92
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهزمينه و هدف: ايزونيازيد يكي از داروهاي مهم خط اول درمان سل ميباشد. مقاومت به اين دارو در بسياري از نقاط جهان رو به افزايش است. جهشهاي ايجاد شده در ژنKatG و inhA در اغلب موارد عامل مقاومت به ايزونيازيد ميباشند. هدف از اين مطالعه ارائه روشي مناسب و سريع براي شناسايي موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به ايزونيازيد در مايكوباكتريوم توبركلوزيس ميباشد. روش بررسي: در اين مطالعه وجود جهش در نواحي خاصي از ژنهاي katG وinhA در90 نمونه كشت مثبت بيماران مسلول ريوي پس از انجام تستهاي حساسيت داروئي بررسي شد. براي تعيين جهشهاي كدون 315 KatG از تكنيكPCR-RFLP استفاده گرديد. محصول PCR حاصل از تكثير اين قطعه ژني (bp620) توسط آنزيم محدودالاثر MspI برش داده شد. براي شناسائي جهش در ژن inhA نيز از تكنيك MAS-PCR استفاده شد. يافتهها: 5/34% درصد از نمونههاي مقاوم به ايزونيازيد فنوتيپ Thr315 و 5/65% از نمونههاي مقاوم فنوتيپ Ser315 را نشان دادند. اختصاصيت Thr315 براي نمونههاي مقاوم 100% ميباشد. همچنين در اين مطالعه از 52 نمونه مقاوم به ايزونيازيد 6/34% در كدون 463 داراي اسيدآمينه Arg و 4/65% داراي اسيدآمينه Leu بودند. فراواني جهش در لوكوس (15C →T-)inhA نمونههاي MDR و غيرMDR به ترتيب 20% و 7/16% درصد بود.نتيجهگيري: با استفاده از روش PCR-RFLP (آنزيم MSPI) و MAS PCR جهشهاي ايجاد شده در كدون 315 ژن KatG و ناحيه پروموتورinhA شناسايي ميشوند. اين روشها علاوه بر سادگي و ارزان بودن نسبت به روشهاي ديگر در مدت زمان كمتري نتايج دقيق و مطمئني را فراهم ميآورند.كليد واژهها: مايكوباكتريم توبركلوزيس، مقاومت به ايزونيازيد،PCR-RFLP، KatG،inhA ،MAS PCR وصول مقاله: 9/10/88 اصلاح نهايي: 16/10/88 پذيرش مقاله: 17/11/88
نویسندگان: سقراط فقیه¬زاده, شهره جلائی, طوبی غضنفری, علی اکبر ولایتی, نوشین بقائی
کلیدواژه ها :
: 13908
: 27
: 0
ایندکس شده در :

  مقدمه و هدف: دراين پژوهش هدف آن است كه بينش پشت استفاده از بيوماركرهاي IL-2 ، IL-4 ، IL-10 و IFN-G به عنوان جانشين هاي احتمالي ابتلا به بيماري هاي پوستي ناشي از مواجهه باگازخردل بررسي شود.اگر بتوان بامشاهده يك اثرمعناداردرمان روي جانشين، اثر درمان روي نقطه پاياني باليني رااستنباط كرد، آنگاه اين جانشين ميتوانديك جانشين معتبر باشد.

 

  مواد و روش ها: در مطالعه همگروهي تاريخي شامل 328نفر، كه235نفرمواجهه داشته با گازخردل از ساكنين سردشت به عنوان گروه مورد و 93نفرازساكنين شهرربط كه باگاز خردل مواجهه نداشته به عنوان گروه مورد،سعي شد با استفاده از نسبت خطر، چرايي استفاده از IL-2 ، IL-4 ، IL-10 و IFN-G به عنوان جانشين هايي براي بيماري هاي پوستي ناشي ازمواجهه با گازخردل بررسي شود.

 

  يافته ها: روش مطالعه همگروهي تاريخي نشان داد، از IL-2 (در سه محيط كشت سرم، ميتوژن، ميتوژن نيل) و IL-10 (در چهار محيط كشت سرم، ميتوژن، ميتوژن نيل ونيل)، IL-4 (دردومحيط كشت ميتوژن وميتوژن نيل) مي توان به عنوان جانشيني براي وجودعارضه پوستي استفاده كرد، چرا كه روند بررسي عدم تأثيرمواجهه با گازخردل روي ابتلا به بيماريهاي پوستي با استفاده از ا ين بيوماركرها به نتيجه مشابه انجام همين بررسي توسط وجود يا عدم وجود بيماري پوستي ناشي ازمواجهه با گازخردل به عنوان نقطه پاياني باليني واقعي، منجر شد. اما بيوماركرهاي IL-4 درمحيط كشت سرم و IFN-G ( درهر سه محيط كشت سرم، ميتوژن وميتوژن- نيل) اين ويژگي را نداشتند.

 

  نتيجه گيري: با مشاهده IL-2 (در سه سطح)، IL-10 (در چهارسطح) و IL-4 (در دوسطح) مي توان عدم تأثيرمواجهه باگازخردل راروي ابتلا به بيماري هاي پوستي بررسي كرد، بدون اين كه به مشاهده پيامد اصلي كه همان ابتلا به بيماري هاي پوستي است، نيازي باشد.