مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: ساره امینی, سهیلا خلیل زاده, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : Hyper IgE - آبسه ريوي - كودكان
: 16256
: 3
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: سندرم Hyper IgE بيماري نادري از دسته سندرمهاي كمبود ايمني اوليه است كه با مشخصات عفونتهاي ريوي و جلدي، اگزما و افزايش سطح سرمي IgE مشخص ميشود. در اين مقاله، 4 بيمار مبتلا به عفونتهاي متعدد ريوي در زمينه سندرم Hyper IgE. معرفي ميگردند.
معرفي مورد: در اين مطالعه 4 دختر كه سابقه عفونتهاي ريوي متعدد داشتند، بررسي شدند و در نهايت سندرم Hyper IgE در آنها تشخيص داده شد. در تمامي بيماران سابقه عفونتهاي تنفسي شامل پنوموني، برونشكتازي، آبسه ريوي و هيدروپنوموتوراكس گزارش شده بود. در تمامي موارد سطح سرمي IgE بيشتر از 2000 واحد در ميليليتر بود. در كشتهاي ميكروبي 2 بيمار، استاف اورئوس و سودومونا ائروژينوزا بدست آمد. همه بيماران به درمان آنتيبيوتيكي گستردهطيف جواب مثبت دادند. عوارض خارج ريوي شامل لنفادنيت چركي و آبسههاي جلدي و مغزي نيز مشاهده شد. نتيجه گيري: سندرم Hyper IgE موجب عفونتهاي ريوي و خارج ريوي متعدد شده كه به درمان با آنتيبيوتيكهاي گستردهطيف پاسخ خوبي ميدهند.
نویسندگان: محمدحسین کیوان امینه, محمدرضا مسجدی, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : مايكوباكتريوم توبركلوزيس - PCR - DRE - PCR
: 15562
: 78
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: بيماري سل هر سال عامل مرگ 3 ميليون نفر در جهان مي باشد و در حال حاضر 4 ميليون مورد فعال بيماري سل در دنيا وجود دارد. با توجه به ماهيت بيماري سل و مدت زمان مورد نياز براي تشخيص مايكوباكتريوم توبركلوزيس (ْعامل بيماري سل)، اصلي ترين استراتژي براي محدود كردن انتشار اين باكتري رديابي افراد آلوده مي باشد. تعيين سويه هاي جدا شده از افراد آلوده مي تواند نقش مهمي در رديابي منبع عفونت ايفا نمايد. مواد و روش ها: 70 نمونه مايكوباكتريوم توبركلوزيس كه از مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي دريافت گرديده بود با روش DRE-PCR (Double repetitive element-polymerase chain reaction) تعيين سويه شد. ابتدا DNA باكتري استخراج و سپس با روش PCR قطعه مورد نظر تكثير شد و محصولات PCR الكتروفورز و باندهاي حاصل مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: 70 نمونه مايكوباكتريوم توبركلوزيس كه مربوط به 13 استان كشور و 9 نفر مهاجر بود به 14 گروه تقسيم شدند. در 70 نمونه 42 سويه تشخيص داده شد و ميزان تنوع 60 درصد مي باشد كه نزديك يا مشابه ساير مطالعات است. سي و يك عدد از الگوها (سويه ها) منحصر به فرد بوده و 39 عدد از آنها در 11 كلاستر قرار گرفتند كه نتايج تقريبا مشابه با ساير مطالعات مي باشد. ارتباط معني داري بين الگوي خاص و محل سكونت، مهاجر بودن و مقاومت به تركيبات ضد سلي مشاهده نشد. نتيجه گيري: روش DRE-PCR به علت ساده بودن، كم هزينه بودن و سرعت زياد يك روش مناسب براي تعيين سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس در ايران مي باشد.
نویسندگان: پریسا فرنیا, مهدی کاظم پور, علیرضا بیگلری, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : مايكوباكتريم توبرکلوزيس - مقاومت به ايزونيازيد - PCR - RFLP - katG - inhA - MAS PCR
: 22513
: 92
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهزمينه و هدف: ايزونيازيد يكي از داروهاي مهم خط اول درمان سل ميباشد. مقاومت به اين دارو در بسياري از نقاط جهان رو به افزايش است. جهشهاي ايجاد شده در ژنKatG و inhA در اغلب موارد عامل مقاومت به ايزونيازيد ميباشند. هدف از اين مطالعه ارائه روشي مناسب و سريع براي شناسايي موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به ايزونيازيد در مايكوباكتريوم توبركلوزيس ميباشد. روش بررسي: در اين مطالعه وجود جهش در نواحي خاصي از ژنهاي katG وinhA در90 نمونه كشت مثبت بيماران مسلول ريوي پس از انجام تستهاي حساسيت داروئي بررسي شد. براي تعيين جهشهاي كدون 315 KatG از تكنيكPCR-RFLP استفاده گرديد. محصول PCR حاصل از تكثير اين قطعه ژني (bp620) توسط آنزيم محدودالاثر MspI برش داده شد. براي شناسائي جهش در ژن inhA نيز از تكنيك MAS-PCR استفاده شد. يافتهها: 5/34% درصد از نمونههاي مقاوم به ايزونيازيد فنوتيپ Thr315 و 5/65% از نمونههاي مقاوم فنوتيپ Ser315 را نشان دادند. اختصاصيت Thr315 براي نمونههاي مقاوم 100% ميباشد. همچنين در اين مطالعه از 52 نمونه مقاوم به ايزونيازيد 6/34% در كدون 463 داراي اسيدآمينه Arg و 4/65% داراي اسيدآمينه Leu بودند. فراواني جهش در لوكوس (15C →T-)inhA نمونههاي MDR و غيرMDR به ترتيب 20% و 7/16% درصد بود.نتيجهگيري: با استفاده از روش PCR-RFLP (آنزيم MSPI) و MAS PCR جهشهاي ايجاد شده در كدون 315 ژن KatG و ناحيه پروموتورinhA شناسايي ميشوند. اين روشها علاوه بر سادگي و ارزان بودن نسبت به روشهاي ديگر در مدت زمان كمتري نتايج دقيق و مطمئني را فراهم ميآورند.كليد واژهها: مايكوباكتريم توبركلوزيس، مقاومت به ايزونيازيد،PCR-RFLP، KatG،inhA ،MAS PCR وصول مقاله: 9/10/88 اصلاح نهايي: 16/10/88 پذيرش مقاله: 17/11/88
نویسندگان: پریسا فرنیا, مهدی کاظم پور, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : الگوي ژنتيكي - مايكوباكتريوم - روش - VNTR - سل
: 9230
: 181
: 0
ایندکس شده در :

 

زمينه و هدف: هدف از اين مقاله متمايزكردن الگوي ژنتيكي سويههاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس ايراني و افغاني مسلول با استفاده از هفت لوكوس ژني با روش تايپينگ  VNTR ميباشد.

روش بررسي: 191 سويه جدا شده از بيماران سل ريوي از نظر الگوي VNTR مورد بررسي قرار گرفتند. (بين سالهاي 87-85) و با استفاده از پروتوكل استاندارد آناليز شدند. در نهايت تنوع اللي هر يك از پرايمرها در دو سويه ايراني و افغاني محاسبه گرديد.

يافتهها: مقايسه تنوع اللي بين سويههاي افغاني و ايراني نشان ميدهد كه الگويVNTR  در سويههاي افغاني نسبت به سويههاي ايراني كمتر ميباشد. البته بجز لوكوس ETR-E كه داراي تنوع بيشتري ميباشد. بر اساس شاخص افتراق كل سويهها، لوكوس  ETR-A بعنوان لوكوس بسيار افتراق دهنده (HGI≥0.6) و لوكوسهاي MPTR-A ,ETR-C, ETR-B ETR-F, ETR-E, بعنوان لوكوسهاي افتراق دهنده متوسط (HGI≥0.4-0.6) و لوكوسETR-D  بعنوان ضعيفترين لوكوس افتراقدهنده شناسايي شدند. مقاومت آنتيبيوتيكي و بيماران با سابقه در سويههاي افغاني بيشتر از سويههاي ايراني بود (000/0=p).

نتيجهگيري: روش VNTR، سريع، آسان و بسيار پايدار است و براي مطالعات اپيدميولوژي قابل استفاده است.

وصول مقاله: 30/2/87      اصلاح نهايي: 31/4/87      پذيرش مقاله: 12/5/87