مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمدحسین کیوان امینه, محمدرضا مسجدی, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : مايكوباكتريوم توبركلوزيس - PCR - DRE - PCR
: 15992
: 78
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: بيماري سل هر سال عامل مرگ 3 ميليون نفر در جهان مي باشد و در حال حاضر 4 ميليون مورد فعال بيماري سل در دنيا وجود دارد. با توجه به ماهيت بيماري سل و مدت زمان مورد نياز براي تشخيص مايكوباكتريوم توبركلوزيس (ْعامل بيماري سل)، اصلي ترين استراتژي براي محدود كردن انتشار اين باكتري رديابي افراد آلوده مي باشد. تعيين سويه هاي جدا شده از افراد آلوده مي تواند نقش مهمي در رديابي منبع عفونت ايفا نمايد. مواد و روش ها: 70 نمونه مايكوباكتريوم توبركلوزيس كه از مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي دريافت گرديده بود با روش DRE-PCR (Double repetitive element-polymerase chain reaction) تعيين سويه شد. ابتدا DNA باكتري استخراج و سپس با روش PCR قطعه مورد نظر تكثير شد و محصولات PCR الكتروفورز و باندهاي حاصل مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: 70 نمونه مايكوباكتريوم توبركلوزيس كه مربوط به 13 استان كشور و 9 نفر مهاجر بود به 14 گروه تقسيم شدند. در 70 نمونه 42 سويه تشخيص داده شد و ميزان تنوع 60 درصد مي باشد كه نزديك يا مشابه ساير مطالعات است. سي و يك عدد از الگوها (سويه ها) منحصر به فرد بوده و 39 عدد از آنها در 11 كلاستر قرار گرفتند كه نتايج تقريبا مشابه با ساير مطالعات مي باشد. ارتباط معني داري بين الگوي خاص و محل سكونت، مهاجر بودن و مقاومت به تركيبات ضد سلي مشاهده نشد. نتيجه گيري: روش DRE-PCR به علت ساده بودن، كم هزينه بودن و سرعت زياد يك روش مناسب براي تعيين سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس در ايران مي باشد.
نویسندگان: نوشین بقائی, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها :
: 5222
: 6
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: سندرم برنارد- سولير يک اختلال خونريزی دهنده مادرزادی نادر است که مشخصه آن ترومبوسيتوپنی می باشد. سندرم برنارد- سولير با علائم کبودی، خونريزی بينی، خونريزی لثه، منوراژی، خونريزی پس از زايمان، خونريزی گوارشی و خونريزی پس از تروما تظاهر می نمايد اما تاکنون هيچ گزارشی مبنی بر بروز هموپتيزی در اين سندرم وجود نداشته است.
معرفی مورد: دختر 14 سالهای به علت هموپتيزی ماسيو به اين مرکز مراجعه کرد. در عکس قفسه سينه، کلاپس کامل ريه راست مشاهده شد. در برونکوسکوپی ريژيد، لخته های داخل برونش خارج گرديد. اسمير و کشت نمونه خلط مستقيم جهت بررسی از نظر وجود مايکوباکتريوم توبرکولوزيس انجام شد که نتيجه آن مثبت بود. بيمار درمان ضد سل دريافت کرد. در حين روند درمان بيمار دچار خونريزی واژينال ماسيو شد که به علت تداخل دارويی بين ريفامپين و داروی ضدبارداری با دوز پايين (LD) بود. قرص LD به جهت کنترل خونريزی قاعدگی ماسيو به بيمار داده شده بود. خونريزی واژينال بيمار با انفوزيون پلاکت و فاکتور 7 ترکيبی کنترل شد. بعد از 2 ماه از شروع درمان ضد سل اسمير و کشت خلط برای BK منفی شد. يک سال بعد از درمان سل ريوی بيمار کاملاً بهبود يافت و هيچ هموپتيزی اتفاق نيافتاد.
 نتيجه گيری: وجود هموپتيزی در سندرم برنارد- سولير بايد علامتی از يک بيماری متفاوت مد نظر قرار گيرد و بررسی های تشخيصی انجام شود
: 5474
: 20
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: پریسا فرنیا, مهدی کاظم پور, علیرضا بیگلری, علی اکبر ولایتی
کلیدواژه ها : مايكوباكتريم توبرکلوزيس - مقاومت به ايزونيازيد - PCR - RFLP - katG - inhA - MAS PCR
: 23581
: 92
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهزمينه و هدف: ايزونيازيد يكي از داروهاي مهم خط اول درمان سل ميباشد. مقاومت به اين دارو در بسياري از نقاط جهان رو به افزايش است. جهشهاي ايجاد شده در ژنKatG و inhA در اغلب موارد عامل مقاومت به ايزونيازيد ميباشند. هدف از اين مطالعه ارائه روشي مناسب و سريع براي شناسايي موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به ايزونيازيد در مايكوباكتريوم توبركلوزيس ميباشد. روش بررسي: در اين مطالعه وجود جهش در نواحي خاصي از ژنهاي katG وinhA در90 نمونه كشت مثبت بيماران مسلول ريوي پس از انجام تستهاي حساسيت داروئي بررسي شد. براي تعيين جهشهاي كدون 315 KatG از تكنيكPCR-RFLP استفاده گرديد. محصول PCR حاصل از تكثير اين قطعه ژني (bp620) توسط آنزيم محدودالاثر MspI برش داده شد. براي شناسائي جهش در ژن inhA نيز از تكنيك MAS-PCR استفاده شد. يافتهها: 5/34% درصد از نمونههاي مقاوم به ايزونيازيد فنوتيپ Thr315 و 5/65% از نمونههاي مقاوم فنوتيپ Ser315 را نشان دادند. اختصاصيت Thr315 براي نمونههاي مقاوم 100% ميباشد. همچنين در اين مطالعه از 52 نمونه مقاوم به ايزونيازيد 6/34% در كدون 463 داراي اسيدآمينه Arg و 4/65% داراي اسيدآمينه Leu بودند. فراواني جهش در لوكوس (15C →T-)inhA نمونههاي MDR و غيرMDR به ترتيب 20% و 7/16% درصد بود.نتيجهگيري: با استفاده از روش PCR-RFLP (آنزيم MSPI) و MAS PCR جهشهاي ايجاد شده در كدون 315 ژن KatG و ناحيه پروموتورinhA شناسايي ميشوند. اين روشها علاوه بر سادگي و ارزان بودن نسبت به روشهاي ديگر در مدت زمان كمتري نتايج دقيق و مطمئني را فراهم ميآورند.كليد واژهها: مايكوباكتريم توبركلوزيس، مقاومت به ايزونيازيد،PCR-RFLP، KatG،inhA ،MAS PCR وصول مقاله: 9/10/88 اصلاح نهايي: 16/10/88 پذيرش مقاله: 17/11/88